Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro cizojazyčné překlady a korektury

Článek I - Smluvní vztah

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) tvoří nedílnou součást rámcové smlouvy na zajištění překladatelských; není-li taková smlouva uzavřena, je rovněž nedílnou součástí jednotlivých smluv o dílo (objednávek) mezi objednavatelem a zhotovitelem (Šupito s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 24789585, DIČ: CZ24789585 - dále jen "zhotovitel"), není-li mezi zhotovitelem a objednavatelem dohodnuto jinak.

2. Smlouva mezi objednavatelem, který má se zhotovitelem uzavřenou rámcovou smlouvu na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb, a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky.

3. Není-li mezi objednavatelem a zhotovitelem uzavřena písemná smlouva, vzniká smluvní vztah na základě objednávky vyhotovené objednavatelem v písemné formě. Písemnou formou se rozumí také elektronická pošta a odeslání pomocí elektronických objednávkových formulářů umístěných na webu zhotovitele nebo pomocí specializovaného elektronického přístupu pro objednavatele.

Článek II - Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, zejména vyhotovení překladu či jazykové korektury (dále jen "zakázka") podle požadavků uvedených v objednávce. Předmětem plnění mohou být i další služby podle smlouvy uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem nebo podle objednávky.

Článek III – Překlady a korektury

1. Všeobecná ujednání

1.1 Zhotovitel se v souladu s podmínkami uvedenými v čl. I zavazuje vyhotovit sjednanou zakázku v určeném jazyce a ve sjednané době a dohodnutým způsobem ji objednavateli předat a rovněž tak splnit další podmínky uvedené ve smlouvě nebo v objednávce.

1.2 Zasláním objednávky zhotoviteli se objednavatel zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a zaplatit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ust. čl. V odst. 1.

1.3 Objednavatel je povinen uvést v objednávce telefonický kontakt a elektronickou (e-mailovou) adresu.

1.4 Korekturou v českém i cizím jazyce se myslí kompletní jazyková korektura zahrnující opravu lexikálních, morfologických a syntaktických chyb, a nikoli korektura stylistická.

2. Termín předání zakázky

2.1 Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku v termínu a způsobem uvedeným v objednávce, zejména prostřednictvím elektronické pošty.

2.2 Při osobním převzetí je objednavatel nebo pověřený pracovník objednavatele povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zhotovené zakázky s tím, že zakázku obdržel řádně a včas.

2.3 Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.1 tohoto čl. do 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, má se za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.

2.4 Zakázka nebude považována za opožděně dodanou, jestliže ji zhotovitel na základě žádosti objednavatele objednavateli dodá opakovaně a zároveň prokáže, že ji objednavateli již dříve předal či odeslal.

2.5 Pro případ, že vyhotovenou zakázku nebude ze závažných důvodů možné doručit požadovaným způsobem, je zhotovitel oprávněn zvolit náhradní způsob doručení vyhotovené zakázky na náklady objednavatele. Objednavatel bude na tuto okolnost předem upozorněn.

2.6 Odmítne-li objednavatel bez závažného oboustranně uznaného důvodu řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku převzít, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

Článek IV - Práva a povinnosti

1. Objednavatel je povinen sdělit zhotoviteli účel, ke kterému bude zakázka použita. Jedná-li se o tlumočení, je objednavatel povinen také sdělit, zda bude tlumočení zaznamenáváno a jakým způsobem.

2. Nebude-li zhotoviteli tento účel sdělen, nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodů s ním souvisejících.

3. Bude-li zakázka použita pro tisk, musí být individuálně objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.

4. Jestliže text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých objednavatel požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se užité terminologie nebude brán zřetel.

5. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech nepříznivých okolnostech, které mají rozhodující vliv na splnění jeho závazku ohledně úhrady zakázky. Objednavatel je povinen zhotovitele informovat, pokud by došlo k rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek nebo pokud by vstoupil do likvidace. V případě vzniku výše uvedených okolností má zhotovitel právo práci na realizaci zakázky přerušit a vyzvat objednavatele k zaplacení předpokládané ceny zakázky.

6. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky vyplývající z porušení autorského práva.

7. Objednavatel bere na vědomí, že veškeré jazykové překlady do cizích jazyků provádějí překladatelé, kteří (přes svou erudici, vzdělání, odborné kvalifikace a zkušenosti) nejsou rodilými mluvčími daného cizího jazyka, a že výsledný text neprochází kontrolou rodilého mluvčího.

8. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu objednavatel předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Článek V - Cena zakázky

1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny, zejména cenová kalkulačka na webových stránkách zhotovitele. Objednatel po objednání zakázky prostřednictvím této cenové kalkulačky dostává potvrzující e-mail, který obsahuje konečnou cenu zakázky i termín jejího odevzdání.

2. Vychází-li předběžná cena (kalkulace) zakázky pouze z odhadu počtu normostran, řídí se konečná cena skutečným počtem normostran v cílovém jazyce.

3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou v českých korunách (Kč) a bez DPH.

4. Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce "Počet znaků zdrojového nebo přeloženého textu včetně mezer děleno 1800"; zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.

5. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem a bude v platnosti, dokud nebude mezi smluvními stranami sjednán ceník nový.

6. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

7. Zhotovitel je oprávněn poskytnout objednavateli individuální slevu či jiné zvýhodnění, a to zcela dle svého uvážení.

Článek VI - Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.

2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému na tomto dokladu. Objednavatel se zavazuje, že veškeré faktury budou uhrazeny nejpozději v den splatnosti.

3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Při opožděné platbě bude úhrada objednavatele nejdříve použita na platbu úroku z prodlení a teprve zbývající část na dluh samotný.

5. Zhotovitel je v případě rozsáhlejších zakázek nebo z jiných podstatných důvodů oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu, která bude splatná v termínu na faktuře uvedeném.

Článek VII - Reklamace a lhůty k jejich uplatnění

1. Reklamace

1.1 Vyhotovená zakázka má vady tehdy, pokud nebyla vyhotovena v odpovídající gramatické, stylistické anebo významové kvalitě.

1.2 Vyhotovená zakázka má vady také tehdy, jestliže nebyla provedena v souladu se smlouvou nebo objednávkou.

1.3 V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.

1.4 Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.

1.5 Objednavatel vady v dokumentu podtrhne nebo jinak vyznačí.

1.6 Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má objednavatel nárok na slevu z ceny zakázky. Výše slevy na uznané reklamace vad se řídí dohodou obou stran. Pokud se strany nedohodnou, bude se sleva řídit odborným posudkem nezávislého odborníka zvoleného dohodou smluvních stran z řad překladatelů a tlumočníků, v případě soudně ověřených překladů ze seznamu soudních překladatelů a tlumočníků.

1.7 Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku nezávislého odborníka podle ustanovení odst. 1.6 tohoto čl. jsou zhotovitel i objednavatel povinni uhradit formou zálohy, každý z nich ve výši 50 %. Konečné vyúčtování nákladů jednotlivým stranám bude provedeno podle výsledků posudku oprávněnosti reklamace dle rozhodnutí odborníka v reklamačním řízení.

1.8 Za případnou škodu způsobenou vadami vyhotovené zakázky odpovídá zhotovitel do výše ceny zakázky.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace

2.1 Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

2.2 Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí vyhotovené zakázky.

3. Řešení sporů

3.1 V případě, že mezi smluvními stranami vznikne spor týkající se oprávněnosti včas uplatněných nároků objednavatele z odpovědnosti za vady dle čl. VII. odst. 1.1 nebo odst. 1.3 těchto VOP, zavazují se smluvní strany řešit tento spor nejprve mimosoudní cestou.

3.2 Nedojde-li k vyřešení sporu mimosoudní cestou, pak bude příslušný spor ohledně reklamace řešen a s konečnou platností rozhodnut u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, a to jedním odborníkem jmenovaným zhotovitelem z osob zapsaných v seznamu soudních překladatelů a tlumočníků pro daný jazyk.

Článek VIII - Odstoupení od smlouvy a náhrada škody

1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

2. Odstupuje-li od od smlouvy objednavatel, je povinen uhradit zhotoviteli tzv. storno poplatky. Výše těchto poplatků je uvedena v ceníku služeb zhotovitele.

3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.

4. Pokud je text použit do tisku či k dalšímu šíření, objednavatel je povinen o této skutečnosti zhotovitele písemně informovat. Pokud objednavatel u zhotovitele neobjednal překlad textů určených do tisku s odpovídajícím počtem předtiskových korektur, nemá nárok na náhradu škody z důvodu tiskových chyb v přeloženém textu.

Článek IX - Zvláštní ustanovení

1. Objednavatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele.

2. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi objednavatelem, objednavatel se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky.

3. Objednavatel se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s překladatelem.

4. V případě porušení povinností uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 tohoto článku je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení, a to i v případě, že zakázka nebude řádně dokončena. Touto skutečností není omezeno právo zhotovitele na náhradu případné škody, která mu byla tímto porušením způsobena.

Článek X - Důvěrnost smlouvy

1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství (podle § 17 a násl. zákona č. 515/1991 Sb. v platném znění) veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití. Závazek mlčenlivosti platí po tři roky od data zániku smlouvy.

2. Za obchodní tajemství se nepovažuje údaj, který je před sdělením již veřejně známý nebo veřejně dostupný, nebo údaj, který je nutno sdělit třetí straně na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo jiného oprávněného státního orgánu.

Článek XI - Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.

2. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné podpisem příslušné smlouvy nebo zasláním papírové či elektronické objednávky.

3. Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje objednavatel souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. pro marketingové a obchodní účely společnosti Šupito s.r.o. Zároveň uděluje této společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. po dobu 10 let od udělení souhlasu. Tento souhlas je dobrovolný a je možné ho kdykoli písemně odvolat.

4. Ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se tyto Všeobecné obchodní podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky společnosti Šupito s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 24789585, DIČ: CZ24789585 a jsou platné ode dne 1. 1. 2011.